Jaarverslag 2014

Wat heeft YFM in 2015 gedaan?


Door heel Nederland werden door de beweging diners, debatten, festivals en acties georganiseerd. Van het melkquotum tot het jaar van de bodem, van mannenvlees tot de complexe keten van de tomaat, ook in 2015 maakten we jongeren bewuster van ons voedselsysteem in al zijn geuren en kleuren. Het Food Filmfestival ging dit jaar on Tour langs Groningen, Utrecht, Wageningen en Den Haag en eindigde in Amsterdam op het International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA). Aan alweer de zesde editie van de YFM Academie deden opnieuw 25 jonge food professionals mee, afkomstig uit de hele voedselketen. Met onze nieuwe website creëerden we een online platform voor voedselverhalen en vergrootten we ons online bereik met 350%. Als partner sloten we de lezingenreeks It’s the Food my Friend af met een groot inhoudelijk en smakelijk diner waarbij we de gasten de YFM in al zijn diversiteit voorschotelden. Een groot hoogtepunt was ons bezoek aan We Feed the Planet in Milaan waar we met onze delegatie jonge voedselproducenten op de wereldexpo lieten zien wie de toekomst van ons voedsel in handen hebben.

wat heeft YFM in 2015 gedaan?

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Wie was er lid van de YFM in 2015?


De Youth Food Movement is zowel een beweging als ledenorganisatie en bestaat uit leden en regionale afdelingen in heel Nederland waar leden zich bij kunnen aansluiten. In 2015 is de grens van het lidmaatschap verlaagd: voorheen was de grens 35 jaar en dat is verlaagd naar 32 jaar. Dit heeft een consequentie voor het aantal leden. In begin 2015 lag het totaal op 419 en in het begin van 2016 op 338. Dit is een daling van 19%. Wel hebben we in 2015 55 nieuwe leden mogen verwelkomen.

Wie was er lid van de YFM in 2015?

De gemiddelde leeftijd van een YFM-lid ligt op 28 jaar. Het jongste lid is 21 jaar en het oudste lid is 32 jaar. Het overgrote deel van onze leden bevinden zich tussen 29-30 jaar (20,6%), 31-32 (19,8%), 26-27 jaar ( 19,5%) en 28-29 jaar (19,2%). De overige (iets meer dan) 20% is dus jonger dan 26.

Wie was er lid van de YFM in 2015?

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Waar was de YFM actief in 2015?


In 2015 zijn er 2 regionale YFM’s bijgekomen in Arnhem en de IJsselvallei waarmee het totaal op 11 staat. Zij organiseerden gedurende 2015 verschillende evenementen:

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Waar maakt YFM onderdeel van uit?


De vereniging YFM is onderdeel van de wereldwijde Slow Food beweging met meer dan 100.000 leden in 150 landen. In Nederland kent Slow Food een landelijk bestuur en 20 convivia (afdelingen). Slow Food International kent ook een jongerenbeweging genaamd Slow Food Youth Network (SFYN). In oktober 2015 reisden we met 60 jonge Nederlandse voedselproducenten naar Milaan voor het internationale event We Feed The Planet. YFM organiseerde een pressure cooker over onze YFM Academie met als resultaat dat in onder andere Uganda, Californië, Korea, Puerto Rico, Duitsland en Zwitserland ook Academies worden ontwikkeld. Samen met 2500 andere jonge boeren en vissers schreven we de Mansholt Letter. De mars over de wereldexpo tijdens de laatste dag maakte grote impact, immers: We Feed the Planet.

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Op welke manier heeft YFM zich ontwikkeld in 2015?

Versterking van de movement

In 2015 heeft Joszi, als directeur van de YFM, haar koers ingezet om de movement te versterken en meer te verbinden. De concentratie op Amsterdam – de plek waar YFM ooit begon – is losgelaten en de aandacht is gericht op de regionale afdelingen van de YFM. Het Food Filmfestival on Tour is hier een duidelijk voorbeeld van. Ook de nieuwe website stelt YFM in staat om veel meer als platform te handelen en via alle verschillende gezichten die de YFM heeft zowel onderling als naar buiten te communiceren.

Ondernemerschap

Dit jaar heeft de YFM een spannende keuze gemaakt: we zijn geen NGO die zich financiert middels subsidies maar ook geen projectbureau die met betalende opdrachtgevers werkt. We zijn een beweging van jongeren met ruimte voor vernieuwing. In 2015 organiseerden we onze projecten samen met partners waarbij complete vrijheid voor de YFM altijd een voorwaarde is. Dit vraagt om veel meer ondernemerschap en dit draagt ook een risico met zich mee. De vaste inkomsten zijn flink geslonken, per nieuw idee of project moet nieuwe financiering gezocht worden. De vaste lasten, de zogenaamde overheadkosten, zijn daarom ook naar beneden gebracht. Minder projectmedewerkers en een klein office-team zijn hier van het resultaat.

Focus

Uit de successen van YFM zijn veel nieuwe organisaties ontstaan, zoals Food Cabinet, de Food Line-up en het Food Filmfestival. We zijn trots op de kwaliteit en de impact die daar wordt gemaakt. Als YFM NL willen we de kweekvijver blijven die we zijn en de YFM Academie is daarin ons grootste goed. In 2015 hebben we besloten om de focus te leggen op de academie en de kwaliteit die we hierin inmiddels hebben bereikt te delen met andere SFYN netwerken. Ook is onderzocht hoe we onze methode voor een grotere doelgroep bereikbaar kunnen maken.

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Hoe weten we dat YFM in 2015 impact had?


Onze doelstelling is tweeledig: aan de ene kant wordt er gebouwd aan een interdisciplinair netwerk van jonge veranderaars over de hele voedselketen die het voedselsysteem van binnenuit veranderen door de opgedane kennis uit de YFM Academie toe te passen in het dagelijks leven en werk. Zo creëren we een platform voor nieuwe ideeën, projecten en bedrijven die ontstaan vanuit deze interdisciplinaire aanpak. Op onze website maken we onze netwerk van actieve leden in de regio’s en academici over de jaren heen zichtbaar.
Aan de andere kant zoekt de YFM met acties, evenementen, artikelen en social media zo vaak mogelijk de aandacht, om daarmee relevante voedselonderwerpen te agenderen bij een breed publiek. Samen met onze leden en partners evalueren we onze projecten om de uitkomsten beter te begrijpen, er van te leren en ze te verbeteren. Op zowel nationale als internationale podia vertellen we wat we doen en waarom juist jongeren een motor voor verandering kunnen zijn in de voedselketen. Zo bouwen we aan een netwerk van veranderaars, dat verder reikt dan onze eigen vereniging:

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Wat was moeilijk voor YFM in 2015?

Samenwerken met de Regio’s

De YFM telt inmiddels elf regionale convivia en in 2015 heeft het het office van YFM NL de nadruk gelegd op het faciliteren van dit groeiende netwerk. Het was flink zoeken naar de juiste dynamiek, hierbij werden een aantal moeilijkheden zichtbaar. Allereerst is er vanwege het verloop in het office niet altijd een duidelijk aanspreekpunt voor de leden in de regio’s. Daarbij zorgt het verloop in de regio’s er ook voor dat het lastig is om lange-termijn plannen te maken. Omdat je niet fysiek naast elkaar zit maar vooral online communiceert ligt miscommunicatie op de loer. Ook is er vee discussie geweest over waar het initiatief ligt voor een nieuwe koers en nieuwe plannen, bij de regio’s of bij het office. Mede dankzij de samenwerkingen rondom het Food Filmfestival on Tour zijn deze moeilijkheden snel zichtbaar geworden en zijn, wanneer mogelijk, de lessen gelijk doorgevoerd. Een van de belangrijkste uitkomsten is dat YFM NL de koers zet, en de regionale YFM’s hier, ieder op hun eigen manier, zelfstandig invulling aan geven.

Financiële stabiliteit

Door te kiezen voor een ondernemende structuur, waarbij YFM niet afhankelijk is van subsidies en opdrachten maar zelf thema’s kiest en hier een uitvoering bij ontwerpt, kies je ook voor meer risico. Dit brengt de nodige onzekerheid met zich meer en deze overgang is niet zonder slag of stoot gegaan. Het bestuur en de directeur hebben gezien dat deze keuze meer veranderingen met zich mee neemt en werken momenteel aan een leanere inrichting van YFM NL die zorgt voor meer veerkracht en flexibiliteit (lees hier meer over in het antwoord op Wat gaat YFM in 2016 doen?).

Werken aan de hand van een jaarplan

In het jaarverslag van 2014 stond beschreven dat de YFM soms overvraagd werd. Deze trend heeft zich in 2015 doorgezet en er voor gezorgd dat YFM meer koers kan aanbrengen in de thema’s die wel en niet worden aangestipt. Aan de hand van een jaarplan dat gedurende de zomer door het bestuur en de directeur wordt geformuleerd en dat is gebasseerd op input vanuit de regio’s, worden hoofdthema’s gekozen die de focus zullen krijgen in het nieuwe jaar. Deze werkvorm heeft voor meer richting gezorgd en maakt de afweging met wie wel en met wie niet samen te werken makkelijker.

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Op welke manier hadden YFM-leden inspraak in 2015?


De Algemene Ledenvergadering is het platform waar leden officieel hun stem kunnen laten gelden en waar we creatieve inspiratie en kennisuitwisseling tot stand willen brengen. Standaard organiseren wij twee ALV’s, een in het voorjaar en een in het najaar. Onze visie is om de ALV ook te benutten als een leuk, creatief, inspirerend programma met workshops, debatten en netwerkgelegenheden.

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Hoeveel geld ging er om binnen YFM?


In 2015 waren de totale inkomsten € 239.088. Het grootste deel (79%) kwam uit projectinkomsten, met name via de programmapartners van het Food Filmfestival on Tour (20%) en de cases van de YFM Academie (52%). Dit is duidelijk anders dan 2014 waar het grootste deel uit subsidies kwam.

Hoeveel geld ging er om binnen YFM?

De totale uitgaven over 2015 bedroegen €258.421. Daarvan 55% overheadkosten, en 24% projectgerelateerd. Bijna 19% werd besteed aan het inhuur van derden, dit zijn de projectmedewerkers van het Food Filmfestival on Tour en de Academie.

Dit betekent dat er over 2015 €19.333 meer is uitgegeven dan er binnenkwam. Hiervoor hebben we kunnen putten uit overschot van 2014, met name het OXFAM Grow Fonds.

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Wat waren de salariskosten in 2015?


Omdat wij een dienstverlenende vereniging zijn, en geen producten verkopen, bestaat een groot gedeelte van de overhead uit salarissen, namelijk 37%.

Ook waren er een aantal projectmedewerkers betrokken. Zij zorgden voor 18,8% van de totalen uitgaven.

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Wat heeft YFM voor producenten betekend in 2015?


In 2015 is de YFM in staat om steeds meer agrariers en vissers te bereiken. Dat was bijvoorbeeld te merken aan de boeren die mee zijn geweest naar ‘We Feed The Planet’ tijdens de wereldexpo. We merken dat we steeds vaker zelf in staat zijn om direct het contact met boeren en vissers te leggen en daar zijn we blij mee want zij zijn tenslotte de helden van ons voedselsysteem!

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Met wie heeft YFM samengewerkt in 2015?


Veel van onze projecten worden in samenwerking met andere organisaties uitgevoerd of worden gefinancierd door externe organisaties of partijen. In 2015 hebben we intensief samengewerkt met het Food Film Festival On Tour en partners zoals Oxfam novib, Triodos, Vogelbescherming Nederland, Wageningn UR en Kadergroep Visketen. Ook hebben we de succesvolle debatserie It’s the Food, my Friend samen met de Rode Hoed georganiseerd.

Met wie heeft YFM samengewerkt in 2015?

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Wat gaat YFM in 2016 doen?


De nadruk op de regionale YFM afdelingen, en de hierin faciliterende rol van YFM NL, blijven we waarborgen. In 2016 willen we dit onderstrepen door nog meer vanuit de leden te communiceren in plaats vanuit één woordvoerder, de directeur. Met onze nieuwe website, waarop voedselverhalen van onze individuele leden worden gecommuniceerd, hebben we hier een eerste stap in gezet.

In januari 2016 startte alweer de zevende YFM Academie. Inmiddels is het programma en de organisatie van hoge kwaliteit, we leggen veel nadruk op de continue kwaliteit van het curriculum. Het succes van de academie wordt ook gezien door het formele voedselonderwijs in Nederland en in het eerste half jaar van 2016 wordt in samenwerking met het CAH Vilentum, de landbouw hogeschool in Dronten, een Food Entrepreneurship bachelorjaar ontwikkeld, geïnspireerd op de YFM Academie.

In het nieuwe jaar gaan we o.a. diners organiseren met en voor vluchtelingen, willen we voedselonderwijs op de kaart zetten en starten met de maandelijkse talkshow Als Warme Broodjes en kijken of we ons platform ook meer ten dienste kunnen staan van jonge voedselondernemers. Een van de grootste uitdagingen van 2016 wordt het waarmaken van de ambitie om een meer ondernemende organisatie te worden als vereniging die los van subsidie, afhankelijkheid en opdrachtnemerschap gezond kan voortbestaan. Zo bouwen we verder aan een beweging die jongeren uitnodigt zich in al zijn diversiteit in te zetten voor een good, clean en fair voedselsysteem.

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail